Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aplikovaná etika 1. a 2. stupeň

Charakteristika ŠP:

V bakalárskom študijnom programe aplikovaná etika sú v požadovanej miere zastúpené základné východiská etickej teórie a aplikovanej etiky, systematickej filozofie a etiky, dejiny etiky a filozofie, profesijné etiky, sociálna etika, ale aj predmety kulturologicko-estetického, právno-ekonomického či psychologicko - sociologického charakteru. Katalóg predmetov reflektuje aj tematické okruhy axiológie, religionistiky či antropologické disciplíny. Dôležitou súčasťou programu sú aj aktuálne problémy z aplikovanej etiky, základy etického poradenstva, ktoré korešpondujú s naplnením špecifík profilu štúdia. Súčasťou programu je tiež terénna prax a praktické cvičenia, kde si môžu študenti overiť získané poznatky. V magisterskom študijnom programe aplikovaná etika sú v požadovanej kreditovej váhe aj hodinovej proporcii zastúpené ťažiskové témy obsahu študijného odboru. Vzhľadom na originalitu profilu je dôraz položený na súčasné filozoficko-etické myslenie vrátane postmoderných trendov a jednotlivé ťažiskové aplikované etiky (organizačná, environmentálna, podnikateľská, bioetika, manažérska, etika vedy a médií, techniky a ľudských práv). Hodnotovo axiologické, antropologické a konfliktualistické motívy budú prierezovo zastúpené vo viacerých predmetoch (tréningy, etika politiky a práva, zamestnanecká etika a i.). V tréningoch a praktických cvičeniach si budú overovať nielen skúsenosti z praxe, ale aj hodnotiace postupy praktických morálnych dilem. Dôraz je položený na profesionálnu prípravu v oblasti etického poradenstva pre organizácie a rôzne komunity.

 

Povinné predmety Bc. program: Religionistika a hodnotové systémy, Úvod do etiky, Úvod do štúdia aplikovanej etiky, Dejiny filozofie a etiky 1, Systematická etika a filozofia, Úvod do psychológie, Dejiny filozofie a etiky 2, Hospodárska etika a globalizácia,  Súčasné etické teórie, Aplikované etiky a súčasnosť, Estetika, Profesijné etiky, Aktuálne problémy z aplikovanej etiky, Kulturológia a etiketa, Sociálna etika a etika inštitúcii, Praktické cvičenia, Prax, Základy poradenstva v etike, Štátna skúška Bakalárska práca s obhajobou.

 

 

Povinné predmety Mgr. program: Etické tréningy, Profesionálne poradenstvo v etike, Súčasná filozofia a etika, Environmentálna etika, Podnikateľská a manažérska etika, Bioetika, Etika politiky a práva, Praktické cvičenia, Prax, Teória a prax aplikovanej etiky, Štátna skúška Diplomová práca s obhajobou.