Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofia - medziodborové štúdium 1. a 2. stupeň

Charakteristika odboru filozofia 

Študiný program sa realizuje najmä v medziodborovej podobe, najčastejšie v kombinácii s cuzími jazykmi, slovenským jazykom a históriou. Program, v bakalárskom a aj v magisterskom stupni, vychádza z chápania filozofie ako špecifickej formy poznania, ktorá jestvuje popri špeciálno-vednom poznaní. Teda nepracuje sa s koncepciou filozofie ako svetonázoru, múdrosti či koordinátorky hodnôt, hoci sa akceptuje legitímnosť aj takéhoto chápania. Z uvedeného chápania filozofie sa odvíjajú aj charakteristiky filozofického myslenia a uvažovania s akcentom na identifikáciu a explicitné formulovanie tých problémov, ktoré presahujú rámec empirických aj normatívnych parciálnych vedeckých disciplín (napr. Aká je povaha reality? Aká je štruktúra reality tak prírodnej, ako aj sociálnej? Aká je povaha pojmov? Aká je povaha poznania špeciálnych vied? Aké sú formy politickej organizácie? Aká je povaha jazyka? Aké je miesto človeka vo svete? Ako možno zdôvodniť naše morálne a estetické súdy? a pod.). Takto koncipovaný prístup sa prejavuje aj v profile absolventa, ktorý má hlbšie znalosti filozofie a vďaka jednotnému systému štúdia na Filozofickej fakulte UMB rozumie aj interdisciplinárnym súvislostiam kľúčových filozofických problémov.

 

Povinné predmety v bakalárskom stupni

Úvod do filozofie, dejiny antickej filozofie, metafyzika, logická argumentácia, dejiny stredovekej filozofie, filozofia kultúry, estetika, dejiny novovekej filozofie, epistemológia, úvod do filozofie jazyka, dejiny sociálno-filozofického myslenia, dejiny filozofie 19. a 20. storočia, seminár z filozofie jazyka, úvod do filozofie dejín, základy všeobecnej etiky, filozofická antropológia, aplikovaná etika.

 

Povinné predmety v magisterskom stupni

Antická filozofia, metodológia vedy, filozofia vedy, postanalytická filozofia, politická filozofia, filozofia práva.

 

Výber tém záverečných prác sa riadi usmernením katedry (nižšie) a študenti si môžu vyberať zo všetkých tém vypísaných katedrou v ktoromkoľvek šp, prípadne osloviť vyučujúcich s vlastnou témou, podľa ich odbornej špecializácie.