Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne konanie

Aktuálne émy rigoróznych prác, ktoré ponúka Katedra filozofie FF UMB nájdete v prílohe.

Smernica č.3/2014 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác

Prílohy ku stránke: