Učiteľstvo filozofie 1. a 2. stupeň

Charakteristika učiteľstva filozofie

Učiteľstvo filozofie sa študuje kombinačne, najčastejšie s cudzími jazykmi, slovenským jazykom a históriou. Absolvent magisterského stupňa štúdia má kompetenciu vyučovať na základných a stredných školách predmety filozofia, náuka o spoločnosti, občianska náuka, etika, etická výchova a viesť spoločenskovedné semináre.

Bakalársky stupeň

Učiteľský odbor filozofie tvoria predmety, ktoré prostredníctvom základných filozofických disciplín približujú oblasti a problémy skúmania filozofie (úvod do filozofie, metafyzika, úvod do filozofie jazyka, epistemológia, dejiny sociálno-filozofického myslenia, filozofická antropológia). Okrem nadobúdania teoretických vedomostí sa obsah týchto predmetov zameriava na rozvíjanie schopností a zručností absolventa (sformulovať problém, poznať a zhodnotiť jeho riešenia, analyzovať odborné texty, rekonštruovať argumentáciu, písomne a ústne komunikovať vlastné závery a názory). Do odboru patria aj predmety z profilových modulov (aplikovaná etika, dejiny antickej filozofie, dejiny stredovekej filozofie, dejiny novovekej filozofie a dejiny filozofie 19. a 20. storočia). Študent si svoje vedomosti z filozofie prehlbuje na základe voľby dvoch predmetov z bloku štyroch profilových modulov (dejiny filozofie I a II, úvod do aplikovanej etiky, kultúry a estetiky). Možnosť výberu predmetov z profilových modulov medzi dejinne orientovaným modulom a eticko-estetickým modulom ponúka možnosť samoprofilácie. Študent povinne absolvuje aj predmety základy práva, základy politológiezáklady ekonómie.

Magisterský stupeň

Učiteľský odbor filozofie v magisterskom stupni tvoria povinné predmety (politická filozofia, filozofia práva) a  povinne voliteľné predmety (filozofia existencie a existencializmus; filozofia voluntarizmu a filozofia života, filozofia vedy; metodológia vedy, etiky vedy). Tieto predmety sú predmetmi jadra odboru filozofia a umožňujú hlbšiu špecializáciu absolventa v disciplínach systematickej filozofie a dejín filozofie. Predmety korešpondujú s výskumnou orientáciou zabezpečujúcich pedagógov. Okrem získavania hlbších teoretických vedomostí sa obsah týchto predmetov zameriava na hlbšie rozvíjanie schopností a zručností absolventa (sformulovať problém, poznať a zhodnotiť jeho riešenia, analyzovať odborné texty, rekonštruovať argumentáciu, písomne a ústne komunikovať vlastné závery a názory). Povinne voliteľné predmety v rámci systému profilových modulov na fakulte slúžia na hlbšiu samoprofiláciu absolventa, ktorá má interdisciplinárny charakter.