Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia.

Bioetika sa na konci 20. storočia stala významnou akademickou disciplínou. Dokazujú to početné vedecko-výskumné a pedagogické centrá, ktoré vznikajú prakticky od polovice 70-tych rokov 20. storočia na univerzitách hlavne v USA a západnej Európe, dnes už prakticky na celom svete aj so svojimi vzdelávacími programami. Zámerom autorov je poukázať na to, že aplikovaná etika vytvára vhodný vzdelávací predpoklad pre interdisciplinárnu prípravu špecialistov v oblasti bioetiky. Príspevky jednotlivých autorov možno chápať nielen ako vstup do diskusie o teoretických a praktických otázkach bioetiky, ale aj ako prezentáciu s didaktickým zameraním a účelom vhodným pre ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti.