Výskumné projekty a granty

Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii

Various forms of understanding of the notion of negative freedom in contemporary (liberal) political philosophy

Číslo projektu:1/0496/18Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, Doc., Mgr. PhD.Koordinátor projektu:

Negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu „sloboda“ v Berlinovej koncepcii je podnetné pre analýzu vzťahov medzi štátom a individuálnymi slobodami občana aj v súčasnom politickom liberalizme. Najmä problém negatívnej slobody, v...

Philosophy

Philosophy

Číslo projektu:CEEPUS: CIII-SK-1206-01-1718Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Filozofická fakulta UMB

Status: Umbrella We combine CEEPUS with the program "Internationalization" (Creation and innovation of common and foreign study programs at Matej Bel University in Banská Bystrica, Activity II.2 Philosophy), which is being implemented at the UMB...

Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie

The right to independent living of people with disabilities and their inclusion into society from the perspective of social and political philosophy

Číslo projektu:1/0132/17Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, Prof. PhDr. CSc.Koordinátor projektu:

Projekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti....

Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Academic Textbook on Critical Thinking with Webpage Support

Číslo projektu:010UMB-4/2016Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Schmidt Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii

The Origin, Formation and Transformations of the Phronesis Notion in Ancient Philosophy

Číslo projektu:1/0416/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., UCM v Trnave

Christian Philosophy in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:ID 443.20132321/21885Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Hrkút Ján, PhD., FF Katolícka univerzita v RK

Fontes cynicorum. Pramene kynizmu a ich interpretácia

Fontes Cynicorum: Sources of Cynicism and Their Interpretation

Číslo projektu:1/0885/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Kalaš Andrej, doc. Mgr., PhD., FF UK

Problém interpretácie – ontologické, metodologické a epistemologické aspekty

Problem of Interpretation – Ontological, Methodological and Epistemological Aspects

Číslo projektu:VEGA č. 1/0519/14Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:prof. PhDr. Tatiana SEDOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Problém osamelosti v živote súčasného človeka (filozofické skúmania)

The issue of loneliness in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0182/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján ŠLOSIAR, CSc.Koordinátor projektu:

Reflexia Homéra v antickej filozofii

Homer in Ancient Philosophy

Číslo projektu:VEGA č. 1/0017/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Textbook of Philosophy of Art

Číslo projektu:KEGA č. 023UMB-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Michal ŠEDÍK, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie prírodných vied

Textbook of Philosophy of Natural Sciences

Číslo projektu:KEGA č. 012UMB-4/2011Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Miloš TALIGA, PhD.Koordinátor projektu:

Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii

The issue of demarcation in ancient and contemporary epistemology

Číslo projektu:VEGA č. 1/0178/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu:

Problém utrpenia v živote súčasného človeka

Suffering in the life of a contemporary man

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Mária NEMČEKOVÁ, CSc.Koordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in the field of natural sciences, social sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA č. 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef VICENÍK, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

The issue of causality in philosophy and methodology of science

Číslo projektu:VEGA č. 1/0101/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schmidt, PhD.Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Chapters from the current philosophy of history - textbooks

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.Koordinátor projektu: