Výskumné projekty a granty

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in the field of natural sciences, social sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA č. 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef VICENÍK, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

The issue of causality in philosophy and methodology of science

Číslo projektu:VEGA č. 1/0101/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schmidt, PhD.Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Chapters from the current philosophy of history - textbooks

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.Koordinátor projektu:

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou

The issue of boundaries between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA č. 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Sokrates v raných Platónových diálogoch

Socrates in Plato's early dialogues

Číslo projektu:Slovensko-česká medzivládna vedecko-technickáDoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Science, Religion, Philosophy: A Search for Communication and Tolerance

Číslo projektu:Metanexus institut, J. Templeton Foundation,Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života

Authenticity and coexistence as dimensions of a human life

Číslo projektu:VEGA č. 1/9000/02Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu: