Výskumné projekty a granty

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou

The issue of boundaries between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA č. 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Sokrates v raných Platónových diálogoch

Socrates in Plato's early dialogues

Číslo projektu:Slovensko-česká medzivládna vedecko-technickáDoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Science, Religion, Philosophy: A Search for Communication and Tolerance

Číslo projektu:Metanexus institut, J. Templeton Foundation,Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života

Authenticity and coexistence as dimensions of a human life

Číslo projektu:VEGA č. 1/9000/02Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu: