Aký je metodologický účel platnej argumentácie?

Informácie o projekte

What is the methodological purpose of valid reasoning?

Rámec výskumu tohto projektu je daný metodologickou otázkou, čo je účelom platnej argumentácie, keď nás zaujíma, akú pravdivostnú hodnotu má veta, ktorá je predmetom argumentácie (tzv. argumentovaná veta). Projekt má dva ciele. Prvým je preskúmať tradičné odpovede, podľa ktorých je účelom platnej argumentácie: a) presvedčiť diskutéra v spornej otázke o argumentovanej vete, b) rozšíriť množinu akceptovaných viet o argumentované vety, c) zdôvodniť argumentované vety. Druhým cieľom je rozvinúť alternatívnu odpoveď, podľa ktorej môže platná argumentácia slúžiť výlučne na d) kritiku argumentovaných viet.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0617/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Taliga Miloš, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Cepko (Z), Schmidt, Bánovský
2018: Cepko (Z), Schmidt
2019: Cepko (Z), Schmidt, Šedík
Zahraničný projekt:nie