Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života

Informácie o projekte

Authenticity and coexistence as dimensions of a human life

Číslo projektu:VEGA č. 1/9000/02
Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.
Zahraničný projekt:nie