Fontes cynicorum. Pramene kynizmu a ich interpretácia

Informácie o projekte

Fontes Cynicorum: Sources of Cynicism and Their Interpretation

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0885/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Koordinátor projektu:Kalaš Andrej, doc. Mgr., PhD., FF UK
Spoluriešitelia:Cepko Jaroslav, Mgr., PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa)
Zahraničný projekt:nie