Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty