Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Informácie o projekte

Methodological and philosophical issues in the field of natural sciences, social sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA č. 2/0207/09
Doba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD. (KFi FHV UMB)
Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef VICENÍK, CSc. (Filozofický ústav SAV)
Zahraničný projekt:nie