Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

APVV

Číslo projektu:APVV-18-0122
Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc.
Spoluriešitelia:Spolupráca SAV: Ústav politických vied, Filozofický ústav
Filozofická fakulta UK
Spoluriešitelia za FF UMB: Androvičová, Golema, Hofreiter, Horeháj, Jančovič, Kaščáková, Kožiak, Schmidt, Šedík, Škvarna, Šuch, Taliga
Zahraničný projekt:nie

Cieľom projektu je demonštrovať prínos a relevantnosť vybraných sociálnych (sociológia, ekonómia) a
humanitných vied (filozofia, historiografia, literárna veda) a analyzovať ich miesto v kultúre a diagnostike stavu
spoločnosti. So zreteľom na tento integrujúci cieľ sú sformulované štyri hlavné hypotézy, ktoré sa testujú v
jednotlivých participujúcich disciplínach. Projekt chce objasniť vzťah, interakciu, komunikáciu týchto disciplín so
spoločnosťou a explicitne pomenovať možnosti a limity sociálnych a humanitných vied pri tematizovaní
súčasných socio-kultúrnych výziev.


Spoločným cieľom projektu je demonštrovať prínos a relevantnosť sociálneho a humanitného poznania a jeho nezastupiteľné miesto v kultúre a diagnostike stavu spoločnosti

čiastkové ciele projektu:

1. So zreteľom na historický a systematický aspekt zmapovať mieru vplyvu a dosah vybraných sociálnych a humanitných vied na slovenskú kultúru a spoločnosť.
2. Analyzovať stav jednotlivých disciplín (neprítomnosti kritickej reflexie marxisticko - leninskej paradigmy, prenikania nových metód, absencie žánrov napr. odborných polemík a recenzií).
3. Analyzovať priority štátnych a vzdelávacích politík SR so zreteľom na možnosti a limity sociálnych a humanitných vied.
4. Explicitne artikulovať možnosti a limity sociálnych a humanitných vied pri tematizovaní súčasných socio-kultúrnych výziev.