Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie

Informácie o projekte

The right to independent living of people with disabilities and their inclusion into society from the perspective of social and political philosophy

Projekt sa venuje problematike integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti a kritickej analýze transformácie zariadení sociálnych služieb na základe ľudských práv, sociálnej rovnosti a sociálnej spravodlivosti. Spojenie týchto konceptov nájdeme v rôznych strategických dokumentoch na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt vychádza z tézy, že kvalita sociálnych služieb je nerozlučne spojená aj s implementáciou, reálnym napĺňaním, rešpektovaním, inštitucionalizovanou ochranou a kontrolou dodržiavania ľudských práv osôb, ktorým sa poskytuje nejaká sociálna služba. Zámerom projektu je predložiť jasné vymedzenie práva na nezávislý život a súvislosti medzi pojmami sebaurčenie, autonómia, spôsobilosti so zreteľom na právo postihnutých osôb na integráciu a začlenenie do spoločnosti.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:1/0132/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Sedová Tatiana, Prof. PhDr. CSc.
Spoluriešitelia:2017: Palovičová (FF UCM) (Z), Wollner, Baranovská (UCM), Drappanová, Wesserlová (D)
2018: Palovičová (FF UCM) (Z), Wollner, Baranovská (UCM), Drappanová (D), Wesserlová (D), Siegel (D), Švec (D)
2019: Palovičová (FF UCM) (Z), Wollner, Baranovská (UCM), Drappanová (D), Siegel (D), Švec (D)
Zahraničný projekt:nie