Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii

Informácie o projekte

The issue of demarcation in ancient and contemporary epistemology

Číslo projektu:VEGA č. 1/0178/10
Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.
Zahraničný projekt:nie