Reprezentácia - jej povaha a význam pre poznanie

Informácie o projekte

Representation – its Nature and Significance for Knowledge

Problém reprezentácie je prienikom teoretickej a praktickej filozofie spolu s vedami a umením. Čo robí z nejakej entity reprezentáciu inej entity a akú má tento proces povahu a význam v disciplínach prírodných, spoločenských a humanitných vied a aký v umení a morálke? Aký je význam reprezentácie pre naše poznanie? Akú rolu zohráva v reprezentácii podobnosť a ako jej rozumieť? Aký je vzťah medzi reprezentáciou a referenciou? Cieľom projektu je zmapovať možné odpovede na tieto otázky a zhodnotiť jednotlivé koncepcie v širšom kontexte disciplín nášho poznania. Čiastkové ciele v oblastiach filozofie prírodných vied, filozofie spoločenských a humanitných vied, filozofie umenia a etiky sú stanovené s perspektívou možných prienikov a zjednotení. Svojimi východiskami je projekt zakotvený v analytickej filozofickej tradícii s presahmi k historickým zdrojom problému reprezentácie.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0531/20
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Šedík Michal, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2020: Cepko (Z), Taliga, Sedová, Šuch, Schmidt, Kováčová Daniela
Zahraničný projekt:nie