Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii

Informácie o projekte

Various forms of understanding of the notion of negative freedom in contemporary (liberal) political philosophy

Negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu „sloboda“ v Berlinovej koncepcii je podnetné pre analýzu vzťahov medzi štátom a individuálnymi slobodami občana aj v súčasnom politickom liberalizme. Najmä problém negatívnej slobody, v ktorom sú zahrnuté otázky demarkácií štátu a determinantov individuálnych slobôd sa v dnešnom svete politických manipulácií stáva mimoriadne aktuálny. Cieľom projektu je preto analyzovať limity zasahovania štátu do individuálnych slobôd, a poukázať na to, kedy štát obmedzuje tieto slobody. Východiskom pre analýzu budú jednotlivé koncepcie negatívneho chápania slobody v sociálnej filozofii politického liberalizmu. Predmetom analýzy je status negatívnej slobody, ktorý je podmienený úsilím formovať nový pohľad na hranice negatívnej slobody alebo slobody ako dôsledku pozície spravodlivosti a poukázať na faktory, ktoré vytvárajú negatívne chápanie slobody (pluralita hodnôt a cieľov, priorita a preferencia hodnôt, atď.) z odlišnej perspektívy súčasných teórií politického liberalizmu.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0496/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, Doc., Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2018: Zvarík (Z) (FF TVU), Steinhauser - Wesserlová (D), Švec (D), Kováčová Simona (FPVaMV UMB), Škutová (FPVaMV UMB), Dunaj (FF PU), Koniar (FF KU)

2019: Zvarík (Z) (FF TVU), Švec (D), Kováčová Simona (FPVaMV UMB), Škutová (FPVaMV UMB), Dunaj (FF PU), Koniar (FF KU)

2020: Zvarík (Z) (FF TVU), Švec (D), Chvalníková (D), Kováčová Simona (FPVaMV UMB), Škutová (FPVaMV UMB), Koniar (FF KU)
Zahraničný projekt:nie