Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii

Informácie o projekte

Various forms of understanding of the notion of negative freedom in contemporary (liberal) political philosophy

Negatívne a pozitívne vymedzenie pojmu „sloboda“ v Berlinovej koncepcii je podnetné pre analýzu vzťahov medzi štátom a individuálnymi slobodami občana aj v súčasnom politickom liberalizme. Najmä problém negatívnej slobody, v ktorom sú zahrnuté otázky demarkácií štátu a determinantov individuálnych slobôd sa v dnešnom svete politických manipulácií stáva mimoriadne aktuálny. Cieľom projektu je preto analyzovať limity zasahovania štátu do individuálnych slobôd, a poukázať na to, kedy štát obmedzuje tieto slobody. Východiskom pre analýzu budú jednotlivé koncepcie negatívneho chápania slobody v sociálnej filozofii politického liberalizmu. Predmetom analýzy je status negatívnej slobody, ktorý je podmienený úsilím formovať nový pohľad na hranice negatívnej slobody alebo slobody ako dôsledku pozície spravodlivosti a poukázať na faktory, ktoré vytvárajú negatívne chápanie slobody (pluralita hodnôt a cieľov, priorita a preferencia hodnôt, atď.) z odlišnej perspektívy súčasných teórií politického liberalizmu.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0496/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, Doc., Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2018: FF UMB: Steinhauser - Wesserlová Magdaléna, Mgr. (D); Švec Jakub, Mgr. (D)

Zvarík Michal, Mgr., Mgr. PhD. (FF TVU) (Z) ; Škutová Daniela, Doc., PhDr. PhD. a Kováčová Simona, Mgr. PhD. (FPVaMV UMB); Dunaj Ľubomír, Mgr. PhD. (FF PU); Koniar Ivan, Mgr. PhD. (FF KU)

2019:
FF UMB: Švec Jakub, Mgr. (D)

Zvarík Michal, Mgr., Mgr. PhD. (FF TVU) (Z); Škutová Daniela, Doc., PhDr. PhD. a Kováčová Simona, Mgr. PhD. (FPVaMV UMB); Dunaj Ľubomír, Mgr. PhD. (FF PU); Koniar Ivan, Mgr. PhD. (FF KU)
Zahraničný projekt:nie