Sokrates v raných Platónových diálogoch

Informácie o projekte

Socrates in Plato's early dialogues

Číslo projektu:Slovensko-česká medzivládna vedecko-technická
Doba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.
Zahraničný projekt:áno