Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Aktivita II.2 Filozofia

Informácie o projekte

Cieľom je vytvorenie spoločného ŠP v trilaterálnej spolupráci medzi Filozofickou fakultou UMB, Filozofickou fakultou Ostravskej univerzity v Ostrave (FF OU) a Fakultou spoločenských vied Sliezskej univerzity v Katoviciach (WNS UŚ).

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR

Zadanie projektu:

 

 

Výzva na rozvojové projekty – zvyšovanie kvality vysokoškolského štúdia prostredníctvom internacionalizácie

Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:doc. Mgr. Ulrich Wollner, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Michal Šedík, PhD., Mgr. Martin Schmidt, PhD.
Zahraničný projekt:nie