Vysokoškolská učebnica kritického myslenia s elektronickou podporou

Informácie o projekte

Academic Textbook on Critical Thinking with Webpage Support

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Číslo projektu:010UMB-4/2016
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Schmidt Martin, Mgr., PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Juraj Šuch, PhD.; Mgr. Miloš Taliga, PhD.; Mgr. Michal Šedík, PhD.
Zahraničný projekt:nie