Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:1/0020/21
Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie