Podmienky na zahraničný študijný pobyt

  • podanie prihlášky do 31. januára 2014 na Katedre filozofie, č. dv. 320, kontaktná osoba: Mgr. Miloš Taliga, PhD., (prihlášku je možné stiahnuť z https://www.ff.umb.sk/app/index.php?ID=852)
  • ukončený 1. rok univerzitného štúdia v čase realizácie pobytu,
  • prezentácia projektu na predvýbere (plánovaný predmet výskumu, ciele študijného pobytu, časový harmonogram pobytu, motivácia a pod.),
  • pri záujme o pobyt v Poľsku ovládanie poľského alebo anglického jazyka,
  • predpokladaná dĺžka študijného pobytu: 1 semester.

Bližšie informácie môžete získať u Mgr. Miloša Taligu, PhD. na KFI FF, č. dv. 320, milos.taliga@umb.sk

Predvýberové konanie sa bude konať vo februári 2014 na KFI, č. dv. 322