Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podmienky na zahraničný študijný pobyt

Bližšie informácie môžete získať u Mgr. Miloša Taligu, PhD. na KFI FF, č. dv. 320, milos.taliga@umb.sk

Predvýberové konanie sa bude konať vo februári 2014 na KFI, č. dv. 322