Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky (KGE) pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk. V súčasnosti na nej pôsobia ako interní pedagógovia jeden zahraničný profesor, traja docenti, odborní asistenti s titulom PhD. a rakúska lektorka z ÖAD (Österreichischer Austauschdienst – Rakúska výmenná služba) ako native speaker. Počet interných doktorandov je uvedený v zozname pracovníkov katedry.

Katedra germanistiky je v súčasnosti tiež sídlom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG. Prezidentkou tejto stavovskej organizácie sa 2. septembra 2010 stala PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. Pozri: www.sung.sk