Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra germanistiky

Katedra germanistiky (KGE) pripravuje budúcich učiteľov nemeckého jazyka ako aj prekladateľov a tlmočníkov pre nemecký jazyk. V súčasnosti na nej pôsobia ako interní pedagógovia jedna profesorka, dvaja docenti, odborní asistenti s titulom PhD., rakúska lektorka z ÖAD (Österreichischer Austauschdienst – Rakúska výmenná služba) a nemecký lektor DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Nemecká akademická výmenná služba) ako native speakeri. Počet interných doktorandov je uvedený v zozname pracovníkov katedry.

Katedra germanistiky je v súčasnosti tiež sídlom Spoločnosti učiteľov nemčiny a germanistov Slovenska – SUNG. Prezidentkou tejto stavovskej organizácie bola v rokoch 2010 - 2018 PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.  Pozri: www.sung.sk