Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Citácie / Quotations

OHLASY NA PROJEKTOVÚ AKTIVITU

Adamcová, Silvia. 2020. Linguistic Landscapes in der Slowakei. In: Der Sprachdienst. Gesellschaft für deutsche Sprache. Jahrgang 64. Nr. 1-2/2020 Januar – April. S. 98-100. ISSN 0038-8459. 

Citácie

 

AED    LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici. In: Od textu k prekladu 13. Ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 97-111. ISBN 978-80-557-1704-3. [LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

Ohlasy:

1. [1]    KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica. Linguistic landscape and reading comprehension in foreign languages teaching. In: Ad alta - journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 160-164. Registrované v: WoS. 

 

AFD     GAŠOVÁ, Zuzana: Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade ‚Krčmy na Zelenej‘ v Bratislave. In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 69-82. Dostupné online na: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/aktualny-rocnik#zuzana-gasova

 Ohlasy:

 1. [3] ISTÓK, Vojtech – TÓTH, Sándor János. Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť: Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

2. [3] KRŠKO, Jaromír. Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice). In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 36-46. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

 

AED    LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici. In: Od textu k prekladu 13. Ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 97-111. ISBN 978-80-557-1704-3. [LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

Ohlasy:

1. [3]      Istók, Vojtech – Tóth, Sándor János. Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

2. [3] JURČÁKOVÁ, Edita. Obrazné pomenovania v jazykovej krajine mesta Banská Bystrica. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 29-35. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

3. [3] KRŠKO, Jaromír. Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice). In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 36-46. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).