Publikácie / Publications

PUBLIKÁCIE 

 Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých časopisoch v SR:  

ADF     DOBRÍK, Zdenko: Interpretácia vytvárania jazykovej krajiny Banskej Štiavnice z perspektívy sociálneho konštruktivizmu. In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE: časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2020. -ISSN 1338-0583. -Roč. 11,  2/2020, s. 127-138.

Dostupné na: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=23494 

 

GII       ZEMANÍKOVÁ, Nadežda: Nachruf: Prof. Dr. Wolfgang Schulze (* 29. 1. 1953 – † 13. 4. 2020). In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Banská Bystrica: Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov - SUNG, 2020. - ISSN 1338-0796. - Jahrgang 12, Heft 1 (2020), s. 77-79. [ZEMANÍKOVÁ, Nadežda (100%)]

 

Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých zborníkoch v SR: 

AFD     GAŠOVÁ, Zuzana: Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade ‚Krčmy na Zelenej‘ v Bratislave. In: Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 69-82. Dostupné online na: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/aktualny-rocnik#zuzana-gasova

Celá publikácia je dostupná aj pod: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/aktualny-rocnik#obsah

AFD     JESENSKÁ, Petra:  The future of English after brexit - tendencies and perspectives = Budúcnosť angličtiny po brexite - tendencie a perspektívy. In: 1st Nitra postgraduate conference in English studies: trends and perspectives: conference proceedings, Nitra, 24. október 2019 / rec. Štefan Beňuš, Zdenka Gadušová ... [et al.]. 1. vyd. Praha: Verbum, 2019, s. 18-32. ISBN 978-80-87800-65-2.

AFD     KRŠKO, Jaromír: Napätie spisovný jazyk – hovorený jazyk v onymii. In: Spisovné jazyky západných a východných Slovanov v synchrónii a diachrónii: otázky teórie. Ed. V. Liashuk. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2019, s. 29-38. [18,5 rkp. s.]

AED    LAUKOVÁ, Jana – MOLNÁROVÁ, Eva: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici. In: Od textu k prekladu 13. Ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, s. 97-111. ISBN 978-80-557-1704-3. [LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

AED    LAUKOVÁ, Jana: Kontext viacjazyčnosti vo verejnom priestore v meste Banská Bystrica = The context of multilingualism in public space in Banská Bystrica. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 7 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Katarína Chovancová ... [et al.]. 7. - 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2020, s. 204-212. ISBN 978-80-228-3233-5.

AED    MOLNÁROVÁ, Eva: Jazyková krajina ako motivačný faktor vo výučbe cudzích jazykov = Linguistic landscape as a motivation factor in foreign languages teaching. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 7 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Katarína Chovancová ... [et al.]. 7. - 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2020, s. 232-241. ISBN 978-80-228-3233-5.

  

Vedecké práce publikované v recenzovaných vedeckých zborníkoch v zahraničí:

AEC     JESENSKÁ, Petra: Úvodné poznámky na margo výskumu jazykovej krajiny Národnej ulice v Banskej Bystrici. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 24-28. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

AEC     JURČÁKOVÁ, Edita: Obrazné pomenovania v jazykovej krajine mesta Banská Bystrica. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 29-35. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

AEC     KRŠKO, Jaromír: Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice). In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 36-46. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

AEC     LAUKOVÁ, Jana: Kontext textu a obrazu vo vizuálnej semiotike jazykovej krajiny mesta Banská Bystrica. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020,s. 47-54. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

AEC     MOLNÁROVÁ, Eva. Priezviská v logonymách. Na príklade jazykovej krajiny Banskej Bystrice. In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 60-66. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

AEC     ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana. K rodovo vyváženému jazyku a jeho uplatňovaniu v súčasnej jazykovej krajine (Na príklade oznamov s aktuálnymi hygienickými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu v Banskej Bystrici a Mníchove).  In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 67-85. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

AEC     ISTÓK, Vojtech – TÓTH, Sándor János: Výskum jazykovej krajiny v mestách Komárno a Komárom do r. 2019 In: Od textu k prekladu XIV, 2. časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, s. 16-23. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

 

Publikovaný abstrakt zo zahraničnej vedeckej konferencie – v zahraničí: 

AFG     TÓTH, Sándor János: Classification of signs in the linguistic landscape of Komárno. In: Uralo-indogermanica IV. Abstracts. (Ed. Tóth Szilárd Tibor) Narva: University of Tartu Narva College, 2020, p. 25-26. ISBN 978 9985412282

 

  

 

 

 DOBRÍK, Zdenko: Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny.In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela : Univerzita Mateja Bela, 2020. - ISSN 1338-0583. - Roč. 11, č. 2 (2020), s. 202-205.

 

ĎURICOVÁ, Alena (ed.): Od textu k prekladu XIV, 2.časť, Linguistic Landscape. Praha: JTP, 2020, 88. s. ISBN 978-80-7374-128-0 (komplet), ISBN 978-80-7374-129-3 (2.časť).

https://www.ff.umb.sk/app/cmsSiteAttachment.php?ID=7945