Publikácie / Publications

OHLASY NA PROJEKTOVÚ AKTIVITU

Adamcová, Silvia. 2020. Linguistic Landscapes in der Slowakei. In: Der Sprachdienst. Gesellschaft für deutsche Sprache. Jahrgang 64. Nr. 1-2/2020 Januar – April. S. 98-100. ISSN 0038-8459. 

 

 

PUBLIKÁCIE 

 

DOBRÍK, Zdenko: Interpretácia vytvárania jazykovej krajiny Banskej Štiavnice z perspektívy sociálneho konštruktivizmu = The formation of the Banská Štiavnica linguistic landscapefrom: a social-constructivist point of view. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela : Univerzita Mateja Bela, 2020. - ISSN 1338-0583. - Roč. 11, č. 2 (2020), s. 127-138.
Dostupné na: https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=23494 

 

DOBRÍK, Zdenko: Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny.In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela : Univerzita Mateja Bela, 2020. - ISSN 1338-0583. - Roč. 11, č. 2 (2020), s. 202-205.

 

GAŠOVÁ, Zuzana: Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade ‚Krčmy na Zelenej‘ v Bratislave. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 69-82. APVV-18-0115.

Celá publikácia je dostupná aj pod: https://conferences.euba.sk/jazykapolitika/aktualny-rocnik#obsah

 

 

LAUKOVÁ, Jana: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici / Jana Lauková, Eva Molnárová.
In Od textu k prekladu 13 / ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová ; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1704-3. - S. 97-111.
[LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

Ohlasy:
[1] KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica. Linguistic landscape and reading comprehension in foreign languages teaching. In Ad alta - journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 160-164., Registrované v: WoS

 

LAUKOVÁ, Jana: Kontext viacjazyčnosti vo verejnom priestore v meste Banská Bystrica = The context of multilingualism in public space in Banská Bystrica / Jana Lauková.
In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 7 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Katarína Chovancová ... [et al.]. 7. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. - ISBN 978-80-228-3233-5. - S. 204-212.  
  

 

MOLNÁROVÁ, Eva: Viacjazyčnosť niektorých názvov obchodov a prevádzok (zariadení) v Banskej Bystrici / Jana Lauková, Eva Molnárová.
In Od textu k prekladu 13 / ed. Alena Ďuricová, Eva Molnárová ; rec. Mária Vajičková, Zdenko Dobrík, Katarína Klimová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1704-3. - S. 97-111.
[LAUKOVÁ, Jana (50%) - MOLNÁROVÁ, Eva (50%)]

Ohlasy:
[1] KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica. Linguistic landscape and reading comprehension in foreign languages teaching. In Ad alta - journal of interdisciplinary research. ISSN 1804-7890, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 160-164., Registrované v: WoS

 

MOLNÁROVÁ, Eva: Jazyková krajina ako motivačný faktor vo výučbe cudzích jazykov = Linguistic landscape as a motivation factor in foreign languages teaching / Eva Molnárová.
In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 7 : recenzovaný zborník vedeckých prác / rec. Katarína Chovancová ... [et al.]. 7. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. - ISBN 978-80-228-3233-5. - S. 232-241.

 

 

Január 2021 - konferenčný zborník na CD s názvom Od textu k prekladu XIV, 2. časť Linguistic Landscape, v prílohe v pdf.