Výstupy / Outputs

Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XVIII.

Konferencia sa uskutočnila dňa 8. októbra 2020: riešitelia projektu prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov v samostatnej sekcii zameranej na problematiku jazykovej krajiny v rámci projektu APVV, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie online, prostredníctvom MS Teams.  

Výstupom bude konferenčný zborník publikovaný na CD. Elektronický zborník (CD) bude mať 2 časti, 1. časť bude nekonferenčným zborníkom so zverejnenými príspevkami prihlásených účastníkov, 2. časť bude zameraná len na samostatnú sekciu v rámci APVV.

Fotodokumentácia z konferencie sa nachádza v časti Fotogaléria.

 

WORKSHOPY, november 2020

V rámci dvoch plánovaných workshopov, ktoré sa pod vedením expertky Dr. Ilony Schulzeovej konali v dňoch 9.11. 2020 (10:00-18:30 h) a 20.11. 2020 (11:00-19:00 h) online (prostredníctvom Microsoft Teams), diskutovali členovia riešiteľského tímu  najmä o praktických otázkach a sporných bodoch svojich čiastkových výskumov.

Okrem toho, že jednotliví členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu v malých tímoch, zamerali sa aj na problematiku analýzy získaných dát (popisovanie a kategorizáciu jednotlivých "signs", ich interpretáciu a správne zaradenie do databázy).  

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

 

 

WORKSHOPY, november 2019   

V dňoch 21. a 22.11. 2019 sa pod vedením prof. Dr. Wolfganga Schulzeho a expertky Dr. Ilony Schulzeovej uskutočnil na KGE FF UMB v Banskej Bystrici  prvý plánovaný celodenný workshop (8:00 - 18:00 h). Workshopu sa zúčastnili všetci členovia riešiteľského tímu. Workshop a diskusia boli zamerané najmä na vytvorenie jednotnej spoločnej databázy,  praktické otázky a sporné body čiastkových výskumov.

Jednotliví členovia riešiteľského tímu prezentovali svoje výsledky výskumu. Dôležitým bodom bolo aj to, aby sa našla jednotná nomenklatúra pre fotografické dáta, ktoré by umožňovali georeferenciu budov v zdokumentovaných údajoch. 

V rámci ďalšieho výskumu sa členovia riešiteľského tímu dohodli na ďalšom spoločnom postupe a zosúladení metodiky výskumu. 

Fotodokumentácia z prvého workshopu sa nachádza v časti Fotogaléria.