Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktívna účasť na konferencii „23. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN SANKT PETERSBURG/RUSSLAND: DIE SPRACHEN MITTELEUROPAS UND DARÜBER HINAUS“ 22. – 24.6.2015

V dňoch 21.6. – 25.6.2015 sme absolvovali zahraničnú pracovnú cestu, ktorej účelom bolo aktívne vystúpenie na medzinárodnej konferencii  „23. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN SANKT PETERSBURG/RUSSLAND: DIE SPRACHEN MITTELEUROPAS UND DARÜBER HINAUS“  22. –24.6.2015.

Po otvorení konferencie 22.6.2015 nasledovali plenárne prednášky a po nich prezentácia príspevkov v 12 sekciách, zameraných na rôzne tematické okruhy. Všetci prítomní členovia KGE aktívne vystúpili v rámci svojich sekcií s rôznymi príspevkami zameranými na témy odborný jazyk, problematika prekladu, interkultúrna komunikácia a pod.

Pracovná cesta bola realizovaná v rámci projektu Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, aktivita 3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB.

Získanie poznatkov z prezentovaných príspevkov, výmena skúseností, názorov a odborná diskusia sú veľkým prínosom pre získanie prehľadu o smerovaní a trendoch vo vedecko-výskumnej a projektovej činnosti v oblasti lingvistiky a germanistiky.

Bližšie informácie na linku