Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Christiane Nord v Banskej Bystrici

Konferencia Preklad a tlmočenie 11_2014 a sprievodné podujatia

Dňa 2. apríla 2014 sa v prestížnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konala medzinárodná vedecká konferencia Preklad a tlmočenie 11, ktorú každé dva roky organizuje Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu so Štátnou vedeckou knižnicou a Občianskym združením Filológ.
Tento rok sme privítali na našom fóre aj vzácnych hostí zo zahraničia. Kľúčovú plenárnu prednášku prezentovala nemecká translatologička svetového mena pani profesorka Christiane Nordová a nazvala ju Quo vadis, functional translatology. 
Na druhý deň bolo nemecké popoludnie s pani profesorkou Nordovou, ktorú na Ružovej ulici privítala doc. Zuzana Bohušová, venované prekladateľským ťažkostiam a prekladateľským problémom. Študentky a študenti germanistky sa so záujmom započúvali do fundovaných vysvetlení o subjektívnych ťažkostiach a objektívnych problémoch pri profesionálnej translácii. Dozvedeli sa, že prekladanie sa neučíme prekladaním, ale tým, že odhaľujeme problémy, riešime ich a vhodné stratégie prenášame na podobné prípady. Ďalšia zaujímavá podtéma bola spojená s termínmi, ktoré pani profesorka v súvislosti s východiskovým textom a translátom zaviedla do germanistickej translatológie: AT-in-Situation-in-Kultur a ZT-in-Situation-in Kultur, čiže východiskový i cieľový text posudzujeme v situácii a v danej kultúre, a nie izolovane. Až pri takomto nastavení dokáže prekladateľ docieliť skutočnú kvalitu. Príklady pani profesorka uvádzala z prekladu turistickej brožúrky o Banskej Bystrici a spolu so študentmi preverovala funkčnosť a pragmatiku prekladov do nemčiny i angličtiny.
Aby sa pani profesorka oboznámila aj s výskumom slovenských translatológov, s potešením sme jej darovali reprezentatívnu publikáciu Translatológia a jej súvislosti 5 – Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 5 (Viedeň: Praesens 2013), venovanú slovenskej teórii prekladu a tlmočenia, konferenčný zborník Preklad a tlmočenie 10, ale aj mnohé ďalšie zborníky a monografie.

 

Materiály k prednáške p. prof. Nordovej