Úspešná medzinárodná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Katedry germanistiky – cotutelle de thèse

Úspešná medzinárodná obhajoba dizertačnej práce

doktorandky Katedry germanistiky

Cotutelle de thèse na Filozofickej fakulte UMB a Viedenskej univerzite

Na konci uplynulého akademického roka, v tradične vymedzenom období „dizertačnej žatvy“, bol ukončený medzinárodný slovensko-rakúsky projekt dizertačnej práce Mgr. Miroslavy Hliničanovej, PhD., v študijných programoch všeobecná jazykoveda / Sprachwissenschaft, koncepčne budovaný ako prestížne binacionálne štúdium cotutelle de thèse. 27. augusta 2015 bolo trojročné systematické úsilie doktorandky, jej školiteľky i školiteľa zavŕšené úspešným vystúpením, vykonaným pred medzinárodnou komisiou pre obhajoby dizertačných prác.

Školiteľmi dizertačnej práce boli doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., z Katedry germanistiky FF UMB v Banskej Bystrici a Univ.-Prof. Dr. Wolfgang U. Dressler z Inštitútu lingvistiky Viedenskej univerzity a z Rakúskej akadémie vied. M. Hliničanová uskutočnila korpusovo-lingvistický výskum v oblasti morfonotaktiky a plurálových dvojtvarov v komparácii oboch jazykov v rámci témy Konkurrenz und Kooperation der Sprachkomponenten im Deutschen und im Slowakischen Konkurencia a kooperácia jazykových komponentov v nemčine a slovenčine. Pripravila a na posudzovanie predložila rozsiahlu 258-stranovú dizertáciu s porovnávacím kompozičným skeletom, napísanú v nemeckom jazyku, vedecky inšpiratívnu pre obe lingvistické tradície, rozvíjajúce sa v blízkom sociokultúrnom prostredí a lingvokomunikačnom kontexte. Netreba zdôrazňovať, že prof. Dressler je špičkovou osobnosťou rakúskej a svetovej jazykovedy. Pre Filozofickú fakultu UMB je veľkou cťou a prejavom dôvery, že na základe témy, ktorú vypísala slovenská školiteľka, prof. Dressler pozval slovenskú doktorandku do rakúskej výskumnej zostavy.

V postavení predsedu komisie pôsobil prof. PaedDr. VladimírPatráš, CSc., garant študijného programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda, zo školiaceho pracoviska – Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici. Členkou komisie bola doc. PhDr. Janka Klincková, PhD., z tej istej katedry a PD Dr. phil. habil. Mária Papsonová, CSc., z FF UPJŠ v Košiciach. Ako člen komisie za partnerskú rakúsku inštitúciu fungoval Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan M. Newerkla z Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity, osobnosť slavistického vedeckého sveta a kultúry. Dizertačnú prácu oponovali a posudky vypracovali prof. Newerkla, prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., z FF UKF v Nitre a doc. PhDr. Martina Kášová, PhD., z FF UPJŠ v Prešove.

M. Hliničanová súbežne študovala na obidvoch univerzitách – na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a na Viedenskej univerzite. Na zabezpečenie takéhoto náročného pôsobenia získala štipendiá Národného štipendijného programu a Akcie Rakúsko – Slovensko. Čiastkové výsledky svojich výskumov postupne predstavila na kolokviách vo Viedni a na medzinárodných kongresoch v Salzburgu a Pise. Ocenenie si zasluhuje aj v súvislosti s dodržaním štandardnej dĺžky štúdia, pretože mala dvojité penzum povinností. Okrem toho administratíva, ktorá sprevádza medzinárodné štúdium cotutelle de thèse, má takmer nepredstaviteľný objem. Tento typ štúdia okrem doktorandky kladie nesmierne nároky aj na oboch školiteľov po odbornej i organizačnej stránke.

Komisia pre obhajoby dizertačných prác navrhla absolventke medzinárodného doktorandského štúdia udeliť vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) na Univerzite Mateja Bela i na Viedenskej univerzite. Mgr. Miroslava Hliničanová, PhD., sa tak zaradila medzi najúspešnejších absolventov študijného programu 3. stupňa všeobecná jazykoveda. Jej kompetentné počínanie počas štúdia a zvládnutie jeho záverečnej fázy vedno s osobnostným úspechom potvrdzuje koncepčnosť študijného programu a profesionalitu školiteľov – vedcov a pedagógov na banskobystrických pracoviskách. Tak poskytuje presvedčivý dôkaz o vskutku medzinárodnej úrovni jedného z doktorandských štúdií na Univerzite Mateja Bela, ktoré svojou náročnosťou a výsledkami bez nadsadzovania zodpovedá aj vysokým akreditačným nárokom a kritériám.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. – doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.