Konferencia Odborná komunikácia v zjednotenej Európe_XVIII. medzinárodná konferencia

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe - XVIII. medzinárodná konferencia

Konferencia sa uskutočnila dňa 8. októbra 2020 prezenčnou formou len interne a zúčastnili sa jej len pracovníci FF UMB. V rámci samostatnej sekcie Linguistic Landscape zameranej na problematiku jazykovej krajiny v rámci projektu APVV prezentovali doterajšie čiastkové výsledky svojich výskumov riešitelia projektu, niektorí prezenčne a niektorí z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie online, prostredníctvom MS Teams. 

Ostatní prihlásení záujemcovia mali možnosť publikovať svoje príspevky v zahraničnom zborníku charakteru monografie (vydaný elektronicky na CD).