Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Učiteľstvo akademických predmetov -Mgr.(2. stupeň)

Charakteristika študijného programu Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  v kombinácii predmetov: 

Nemecký jazyk a literatúra a ďalší akademický /umelecký predmet

2. stupeň štúdia (Magister)

Magisterský študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry sa realizuje spoločne s Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU Jena) v rámci Dohody o spoločne zabezpečovaných študijných programoch medzi Filozofickou fakultou FSU v Jene a Fakultou humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.

Akademický predmet nemecký jazyk a literatúra je zameraný na sprostredkovanie prehľadu o kultúre, histórii a súčasnom živote v nemecky hovoriacich krajinách a na základe toho aj emocionálneho vzťahu k týmto krajinám. Cieľom je sprostredkovanie teoretických poznatkov o jazyku nadväzujúc na vedomosti a poznatky získané v prvom stupni štúdia a praktických zručností a schopností písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. Literatúra, ktorá je súčasťou štúdia predmetu nemecký jazyk a literatúra, je zameraná na vybraných autorov, literárne smery a úzko špecializované témy. Didaktika nemeckého jazyka je zameraná na teoretickú a odborno-metodickú prípravu. Štúdium je koncipované s cieľom, aby absolvent zvládol nároky učiteľského povolania a prípadne pracovníka štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania. Teoretický základ je predpokladom výskumnej a projektovej práce, schopnosti aktívne dotvárať edukačné konštrukty, tvorivo navrhovať a realizovať vyučovanie.