Témy rigoróznych prác 2021/2022

Témy rigoróznych prác na akademický rok 2021/2022

PhDr. Eva Molnárová, PhD.:

Koncept  jazykovej krajiny vo výučbe cudzích jazykov. (S ukážkami z praxe vo vybranej škole na Slovensku a v Brazílii). 

Anotácia: 

Jazyková krajina ako nové nasmerovanie v didaktike cudzích jazykov podporuje vnímanie viacjazyčnosti a jazykovej diverzity, rozvíjanie komunikačných schopností a jazykových zručností (napr. čítania s porozumením), rozvíja vizuálnu a mediálnu gramotnosť.  Podnecuje učiacich sa k vedomému kontaktu s prejavom kultúry, ktorý je priamo prítomný v určitom vymedzenom priestore. Takéto vymedzené reálne „jazykové krajiny“ sú výborným prostriedkom rozvíjania jazykového (Language Awareness) a kultúrneho povedomia (Cultural Awareness). Výskum jazykovej krajiny v rigoróznej práci bude postavený v komparačnom pláne Slovensko – Brazília.