Granty a projekty

Využitie informačných technológií ako inovatívny faktor interdisciplinárnej edukácie budúcich prekladateľov a právnikov

Číslo projektu:022UMB-4/2021Doba riešenia:2021 - 2023
Vedúci projektu:Ďuricová Alena, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Číslo projektu:APVV-18-0115Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Schulze Wolfgang, Prof. Dr.Koordinátor projektu:

*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

*e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Číslo projektu:CIII-AT-0119-16-2122Doba riešenia:2017 - 2022
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft

Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

Mental-language otherness and standard communication

Číslo projektu:1/0326/16Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Dobrík Zdenko, Doc.PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

e-Bologna - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe

Číslo projektu:CIII-AT-0119-11-1617 (Umbrella)Doba riešenia:2016 - 2017
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:University of Vienna, Zentrum für Translationswissenschaft - Center for Translation Studies Vienna, AT

Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

Implemetation of educational methods for enhancement of the education in field of Technical mechanics

Číslo projektu:KEGA č. 018TU Z-4/2014Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:TU Zvolen

APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

From conventions to standards of translation in legal discourse

Číslo projektu:APVV-0226-12Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. okt. 2017
Vedúci projektu:/ hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v BratislaveKoordinátor projektu:

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a...

22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei

Číslo projektu:International Visegrad Fund21310140Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. sep. 2014
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied

Výsadu usporiadania medzinárodnej vedeckej konferencie 22. Linguistik- und Literaturtage in Banská Bystrica/Slowakei získala Fakulta humanitných vied UMB poverením nemeckou spoločnosťou Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V. (GeSuS)....

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Číslo projektu:VEGA č. 1/0322/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Viacvrstvový výskumný projekt sa systematicky zameriava na logický vzťah translácie a interkultúrnej komunikácie a saturuje deficitnú explikáciu tejto dynamiky v dvoch kľúčových metodologických fókusoch: v recipročnej relácii a v...

Jidiš v textoch moderných piesní

Yiddish in modern song lyrics

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-01Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Tamara ZajacováKoordinátor projektu:

Humanistische Pädagogik, Heterogenität und Persönlichkeitsbildung

Humanistic pedagogy, heterogeneity and personality development

Číslo projektu:LLP ERASMUS IP: LLP/AT – 230/16/10Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.Koordinátor projektu:

Generačné špecifiká autobiografickej prózy východonemeckých autorov po roku 1989

Generation specifics in the autobiographical East German prose works after 1989

Číslo projektu:VEGA č. 1/0424/11Doba riešenia:2011 - 2012
Vedúci projektu:PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.Koordinátor projektu:

Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska

Current issues in political discourse within the European institutions and their presentation in public media in some countries

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Marek ĽuptákKoordinátor projektu:

Nemecký jazykovo-kultúrny obraz sveta v slovenskej recepcii

German linguistic and cultural picture of the world as perceived in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0760/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Professional communication in a united Europe

Číslo projektu:VEGA č. 1/4714/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie

German and Slovak language and literatury contrasts and affinities in terms of Slovak apperception

Číslo projektu:VEGA č. 1/2239/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie

European study circle for peace and global education

Číslo projektu:Sokrates Grundtvig 2: GRU2/2004/09-p-BB-1Doba riešenia:2004 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.Koordinátor projektu:

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB