Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne otázky politického diskurzu európskych inštitúcií a ich prezentácia vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách vybraných krajín z pragmalingvistického hľadiska