APVV-0226-12 TransIus: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

Informácie o projekte

From conventions to standards of translation in legal discourse

Projekt TransIus - Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze prebieha od 1.10.2013 do 30.9.2017. Riešiteľský kolektív pozostáva z odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (hlavný riešiteľ) a Filozofickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici (spoluriešiteľ). Projekt je zameraný na sformulovanie dosiaľ absentujúcej ucelenej teórie právneho prekladu zameranej na právny preklad z a do málo rozšírených jazykov s dôrazom na slovenčinu ako východiskový a cieľový jazyk, ako i na preklad vo viacjazyčných právnych systémoch a fungovanie jazyka vo viacerých právnych systémoch a etablovanie vedeckého tímu odborníkov na právny preklad z renomovaných translatologických pracovísk v oblasti právneho prekladu v európskom a globálnom kontexte. Kolektív spracuje bibliografiu knižných a elektronických zdrojov právneho prekladu a relevantných jazykových technológií využiteľných v procese právneho prekladu, akými sú uplatnenie jazykových technológií v právnom preklade, ustaľovanie noriem a konvencií, profesionalizácia právneho prekladu, interpretácia a preklad bezekvivalentnej právnej terminológie a právna terminológia v špecifických kontextoch. Z uvedeného vyplýva interdisciplinárny charakter výskumu, ktorý prepojením poznatkov z oblasti právnej lingvistiky, teórie právneho prekladu a eticko-praxeologických aspektov procesu právneho prekladu ponúkne didaktikom prekladu a prekladateľom konkrétne podnety na profesionalizáciu a zefektívnenie ich práce.

Číslo projektu:APVV-0226-12
Doba riešenia:1. okt. 2013 - 30. okt. 2017
Vedúci projektu:/ hlavný riešiteľ: Univerzita Komenského v Bratislave
Spoluriešitelia:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.
Mgr. Zuzana Tuhárska, PhD.
PhDr. Jana Štefaňáková, PhD.
Zahraničný projekt:nie