Bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries

Informácie o projekte

Bolonský systém v prekladateľských študijných programoch v strednej a východnej Európe Financovanie mobilít: individuálne štipendiá pre učiteľov a študentov podľa pridelených miest na jednotlivých partnerských univerzitách

Číslo projektu:CEEPUS III: AT 119
Doba riešenia:2007 - 2013
Vedúci projektu:doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD. (za KGE FHV UMB)
Koordinátor projektu:Univerzita Viedeň, Centrum translatológie
Zahraničný projekt:áno