Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie

Informácie o projekte

European study circle for peace and global education

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

Číslo projektu:Sokrates Grundtvig 2: GRU2/2004/09-p-BB-1
Doba riešenia:2004 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
Zahraničný projekt:áno