Implementácia edukačných metód pre skvalitnenie vyučovacieho procesu v oblasti Technickej mechaniky

Informácie o projekte

Implemetation of educational methods for enhancement of the education in field of Technical mechanics

Vyhlasovateľ:

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:KEGA č. 018TU Z-4/2014
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Tuhárska Zuzana, Mgr., PhD.
Koordinátor projektu:TU Zvolen
Zahraničný projekt:nie