Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

APVV

Číslo projektu:APVV-18-0115
Doba riešenia:1. júl. 2019 - 30. jún. 2023
Vedúci projektu:Schulze Wolfgang, Prof. Dr.
Spoluriešitelia:Spoluriešitelia za FF UMB: Dobrík, Jesenská, Jurčáková, Krško, Lauková, Molnárová, Štefaňáková, Zemaníková
Ekonomická univerzita v BA - Fakulta aplikovaných jazykov: doc. Zuzana Gašová
Univerzita J. Selyeho - Pedagogická fakulta: dr. Sándor János Tóth
Zahraničný projekt:nie