Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

Informácie o projekte

Mental-language otherness and standard communication

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0326/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Dobrík Zdenko, Doc.PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:Lauková Jana, Mgr. PhD.; Molnárová Eva, Mgr. PhD.; Štefaňaková Jana, Mgr. PhD.
Zahraničný projekt:nie