Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie

Informácie o projekte

German and Slovak language and literatury contrasts and affinities in terms of Slovak apperception

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

Číslo projektu:VEGA č. 1/2239/05
Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
Spoluriešitelia:PhDr. Mária Bieliková, PhD. (zástupca koordinátora)
Zahraničný projekt:nie