Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Informácie o projekte

Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Viacvrstvový výskumný projekt sa systematicky zameriava na logický vzťah translácie a interkultúrnej komunikácie a saturuje deficitnú explikáciu tejto dynamiky v dvoch kľúčových metodologických fókusoch: v recipročnej relácii a v implikácii jedného javu v druhom, ako aj v napätí medzi ideálom (translačnými požiadavkami) a realitou (translačnou praxou). Ciele projektu: objasniť smerovanie komunikácie od interkultúrnej až k transkultúrnej, overiť diferenciu dorozumievania bez mediátora a s mediátorom a stransparentniť fungovanie imaginačnej schopnosti translátora.

Číslo projektu:VEGA č. 1/0322/13
Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:Huťková Anita, PhDr., PhD.
Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.
Šuša Ivan, PhDr., PhD.
Račáková Anita, Mgr. PhD.
Rothfuss Uli, Prof. M. Sc.
Kúkoľ Ondrej, Mgr.
Kušnieriková Jarmila, Mgr.
Zahraničný projekt:nie