Xenizmy v nemeckých a slovenských komunikátoch

Informácie o projekte

Xenisms in German and Slovak discourses

Výskumný projekt sa orientuje na výskum používania jazyka v sociálnej interakcii. Má interdisciplinárny ráz, patrí do priestoru xenolingvistiky, ktorá je jednak súčasťou xenovedy a jednak sociokultúrnej lingvistiky. V xenolingvistike sa integrujú poznatky zo sémantiky, pragmatiky, diskurznej analýzy, teórie komunikácie a interakčnej sociolingvistiky. Jazykové interakcie spôsobujúce komunikačné nedorozumenia vznikajú preto, že jedna strana jazykovej komunikácie (predstavitelia určitej kultúry/subkultúry konštruujú a interpretujú určité entity ako neintegrovateľné do ich vlastného sveta a neakceptovateľné v ich vlastnom svete, zatiaľ čo druhá strana jazykovej komunikácie interpretuje „tie isté“ entity ako úplne alebo čiastočne integrovateľné a akceptovateľné. Jazykové znaky, ktoré zastupujú entity neintegrovateľné do sveta určitej kultúry/subkultúry, predstavujú z perspektívy príslušníkov danej kultúry, resp. subkultúry xenoznaky. Strategickým konceptom v tomto projekte je xenizmus.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:1/0472/20
Doba riešenia:2020 - 2022
Vedúci projektu:Dobrík Zdenko, Doc. PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:2020: Lauková (Z), Molnárová, Urbancová
Zahraničný projekt:nie