Neutralizačné intervencie v translácii – na príklade markerov v odborných textoch

Informácie o publikácii