Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členky a členovia katedry

Externí spolupracovníci katedry histórie:  

 

Gabriel Hunčaga, PhD.

PhDr. Gabriel Hunčaga, PhD. - vyštudoval muzeológiu a históriu na Sliezskej univerzite v Opave (1996). V tom istom roku sa stal dominikánom a vyštudoval katolícku teológiu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach (2004). V roku 2008 ukončil postgraduálne štúdium z odboru "slovenské dejiny" na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2012 v odbore "všeobecné dejiny" na FiF Univerzity Komenského v Bratislave.V rokoch 2000 - 2001 absolvoval študijný pobyt na Viedenskej univerzite a v roku 2017 v Dominikánskom historickom inštitúte (DHI) na Univerzite Svätého Tomáša v Ríme. Od roku 2020 je členom správnej rady DHI, členom edičnej rady ročenky DHI a Univerzity Svätého Tomáša Archivium Fratrum Praedicatorum.Od roku 2011 prednášal na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je spoluzakladateľom záujmovej organizácie Centrum pre štúdium kresťanstva a viceprezidentom Slovenského výboru CIHEC (Commission Internationale d'Histoire et d'Etudes du Christianisme). Výskumne sa venuje vrcholnému stredoveku na latinskom Západe, najmä mendikantským rádom, stredovekej vzdelanosti, náboženským hnutiam a prejavom heterodoxie.

 

Marta Mácelová

PhDr. Marta Mácelová, PhD. - externá pracovníčka Katedry histórie FF UMB, bývalá pracovníčka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a v rokoch 2005 - 2015 interná pracovníčka katedry histórie FF UMB. V akademickom roku 2015 - 2016 realizuje vyučovanie viacerých predmetov na bakalárskom stupni externého štúdia v študijnom odbore muzeológia (konkrétne predmetov: "Zbierkový fond múzea, systémová dokumentácia, vedecko-výskumná činnosť", "Proseminár z muzeológie", "Úvod do štúdia muzeológie", "Teoretická muzeológia", "Aplikovaná muzeológia", "Medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva", "Dejiny Slovenska I - Pravek a dejiny Veľkej Moravy" a "Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene").

 

Mgr. Martina Orosová, PhD. - odborná pracovníčka a vedúca archívu Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Výskumne sa venuje evidencii a ochrane kultúrnych pamiatok na Slovensku. Na katedre histórie realizuje vyučovanie predmetu "Pamiatková starostlivosť, ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia" (v odbore externého štúdia muzeológia).