Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Členstvo príslušníkov katery vo vedeckých inštitúciách a redakčných radách

 

prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

prof. PhDr. Vladimír Varinský, PhD.

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

 • člen Slovenskej jednoty klasických filológov,

 • člen Slovenskej národnej komisie C.I.H.E.C. (International Commission for Comparative Ecclesiastical History),

 • člen Centra pre štúdium kresťanstva,

 • člen External Public Body of the Hungarian Academy of Sciences (Maďarsko),

 • Šéfredaktor vedeckého zborníka Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Acta academiae Agriensis – Sectio historiae (Eger, Maďarsko),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu Publicationes Universitatis Miskolcinensis – Sectio philosophica (Miskolc, Maďarsko),

 • člen redakčnej rady odborného časopisu European Journal of Social and Human Sciences (Banská Bystrica). 

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.

Mgr. Patrik Kunec, PhD.

Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.

PhDr. Pavol Maliniak, PhD.

PhDr. Oto Tomeček, PhD.

 • člen Slovenskej historickej spoločnosti pri pri Historickom ústave SAV (Bratislava),

 • člen vedeckej rady Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici,

 • člen redakcie vedeckého časopisu pre historické vedy Acta historica Neosoliensia (Filozofická fakulta UMB, Banská Bystrica),

 • člen redakčnej rady časopisu Stredoslovenského múzea.

 

Aktualizované: 31-08-2020