Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná spolupráca

Nevyhnutným predpokladom pri etablovaní sa na poli vedecko-výskumných projektov a grantov je báza zahraničných zmluvných partnerov. Katedra histórie nadviazala kontakty s partnerskými pracoviskami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Francúzsku. Aj vďaka tomu sa realizujú mnohé študijné a prednáškové pobyty, pokračuje výmena publikácii a informácií o realizovaných vedecko-výskumných projektoch a konferenciách.

Katedra histórie naplno využíva akademický program Európskej únie Erasmus+, ktorý ponúka členským a pridruženým krajinám realizovať výmenné programy študentských a učiteľských mobilít.

Rozširovaním siete zmluvných partnerov chce katedra histórie zabezpečiť pre svojich študentov, doktorandov aj akademických pracovníkov podmienky na realizáciu časti štúdia, resp. výskumu na pôde zmluvnej univerzity v zahraničí.


Program Erasmus+

  

Aký je časový harmonogram a kroková postupnosť?


Naši partneri (v programe Erasmus+):

 

Maďarsko

 

Károli Gáspar református Egyetem, Budapest

 

http://www.kre.hu/portal/index.php 

  

 Pázmány Pétér Katolikus Egyetem, Budapest

PPKE

 www.ppke.hu

 

Eszterházy Károly Föiskola, Eger

Eszterházy Károly Foiskola 

www.ektf.hu/ujweb/index.php

 

Miskolci Egyetem, Miskolc 

  Miskolci Egyetem

www.uni-miskolc.hu

  

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

 Szegedi Tudományegyetem 

 www.u-szeged.hu  

 

University of Pécs

 

 

http://pte.hu/

 

Nyugat Magyarországi Egetem (Wes Hungarian University), Sopron

 

http://www.nyme.hu/index.php?id=3238&L=4 

 


 

Rumunsko

 

Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

 Universitatea Stefan cel Mare 

www.usv.ro/ro/index.php 

 


 

Poľsko

  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

www.amu.edu.pl

 

Uniwersytet Opolski, Opole 

 
logo

 
www.uni.opole.pl

 

Uniwersytet Ślaski, Katowice 

 
logo

 
www.us.edu.pl


Akademia Świetokrzyska, Kielce 

 
logo

www.pu.kielce.pl

 

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Uniwersytet Jagielloński

 www.uj.edu.pl

 

Uniwesytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie

 

 

 

www.uwm.edu.pl

 

Uniwersytet Warszawski

   Uniwersytet Warszawski

  www.uw.edu.pl

 

 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl

 

 

 

www.pwsw.pl

 


 

Španielsko

 

Universidad de Extremadura, Badajoz

 Universidad de Extremadura

http://www.unex.es/ 

 


 

 

Česká republika

 

Karlova univerzita - Pedagogická fakulta

Karlova univerzita - Praha 

 www.cuni.cz 

 

Ostravská univerzita

 logo 
www.osu.cz

 

Slezská univerzita v Opavě

logo

www.fpf.slu.cz

 

Univerzita Hradec Králové 

Univerzita Hradec Králové

www.uhk.cz  

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 Univerzita Palackého

 www.upol.cz  

 

Univerzita Pardubice

logo

www.upce.cz

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 
logo

 www.ujep.cz

 


 Ako sa dá dostať na zahraničný študijný pobyt? 

 

Študent so záujmom absolvovať zahraničnú mobilitu sa musí prihlásiť na konkurz vyhlásený FF UMB (zvyčajne vždy v mesiaci január - február s platnosťou pre nasledujúci akademický rok začínajúci v septembri).


Výberová komisia hodnotí podľa nasledujúcich kritérií:


I. Študijné výsledky (prospech) max 50%
II. ŠVA max 15%
III. Aktivity max 15%
IV. Jazyková príprava, osobný pohovor max 10%
V. Motivácia, predbežný študijný plán max 10%


Pre podanie úplnej prihlášky na konkurz je potrebné dodržať nasledujúce podmienky: 

- v čase nástupu na študijný pobyt ukončený 1. rok denného univerzitného štúdia
- vyplnená prihláška na pobyt (s povinnými prílohami)
- štruktúrovaný životopis
- výpis výsledkov doterajšieho štúdia
- motivačný list v slovenskom a cudzom jazyku
- jeden uchádzač si môže podať iba jednu prihlášku
- neúplná prihláška sa považuje za nedodanú 
 
Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do vypísaného termínu Fakultnej Erasmus koordinátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40).
Formulár prihlášky a životopisu je k dispozícii na webstránke FF UMB, v časti Dekanát (Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť) / Erasmus tlačivá.

 

 

Bližšie informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých partnerských univerzitách poskytuje katedrový koordinátor. 

 


  Koordinátor medzinárodných vzťahov

katedry histórie: 

 Mgr. Patrik Kunec, PhD. 

č. dv. 118

e-mail: patrik.kunec@umb.sk

tel: +421/48/4467118


  Aktualizované: 01. 10. 2020