Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštatntína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity konštantína Filozofa v Nitre

ÚKM pri FiF UKF v Nitre  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte UKF v Nitre