Projekt "Internacionalizácia štúdia"


Logo FiF UMB
Logo KHi FF UMB

 


 

Katedra histórie FF UMB je zapojená do projektu č. 002UMB-2/2016 „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici“ v rámci aktivity II.1 – Stredoeurópske  historické štúdiá. Cieľom je vytvorenie nového spoločného študijného programu druhého stupňa Stredoeurópske historické štúdiá. Na realizácii študijného programu sa okrem FF UMB podieľajú dve zahraničné vysokoškolské pracoviská – Inštitút histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a Katedra histórie Ostravskej univerzity v Ostrave (Česko).

Študijný program má v domácom uniformnom vysokoškolskom prostredí poskytnúť absolventom bakalárskych študijných programov v odbore Historické vedy (a im príbuzných odborov) možnosť pokračovať v magisterskom stupni štúdiom špecializovaného študijného programu zameraného na historické dedičstvo krajín strednej Európy (so zameraním na Slovensko, Česko a Poľsko). V súčasnosti ide o jedinečný študijný program na Slovensku.

Originalita študijného programu spočíva v absolvovaní dvoch semestrov v zahraničí, po jednom semestri na každom zo zahraničných partnerských pracovísk, ktoré zabezpečia vyučovanie odborných disciplín z vlastných národných dejín. Študent si môže rovnako za školiteľa záverečnej práce vybrať z ponuky pracovníkov zahraničného pracoviska, ktorí sa zúčastnia aj záverečnej štátnej skúšky.

V priebehu kalendárneho roku 2017 sa na riešení projektu „Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB“ za Katedru histórie FF UMB podieľala riešiteľská zostava - PhDr. Rastislav Kožiak, PhD., Mgr. Imrich Nagy, PhD. a prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

Za Inštitút histórie Sliezskej univerzity v Katoviciach sa na obsahovej príprave študijného programu podieľali: prof. dr. hab. Jerzy Sperka (riaditeľ Inštitútu histórie), dr. hab. Piotr Boroń (koordinátor zahraničných študijných programov na IH), dr hab. Maciej Fic (zástupca riaditeľa IH pre študijné záležitosti). Za Katedru histórie Ostravskej univerzity v Ostrave sa na obsahovej príprave študijného programu podieľali: doc. PhDr. Petr Popelka, PhD. (vedúci Katedry histórie), prof. PhDr. Aleš Zářický, PhD. (dekan Filozofickej fakulty OU), Mgr. Jiří Brňovják, PhD. (odborný pracovník KHi).

Vymedzenie obsahového zamerania nového študijného programu

Primárnym cieľom jednoodborového študijného programu Stredoeurópske historické štúdiá je výchova odborníkov zameraných na problematiku historického a kultúrneho vývoja stredoeurópskeho priestoru. Dôraz sa kladie na komparatívny prístup, ktorý umožní lepšiu orientáciu a uplatniteľnosť absolventa. Absolvent si osvojí schopnosť rozvíjať základné faktografické znalosti, naučí sa získavať nové informácie z odboru a tvorivým spôsobom ich aplikovať. Rozvoj jazykových znalostí mu umožní dobre sa orientovať v prostredí krajín strednej Európy. Absolventi nájdu uplatnenie primárne v inštitúciách, v ktorých je vyžadované historické vzdelanie (vedecké pracoviská, múzeá, archívy, ústavy pamiatkovej starostlivosti, knižnice, médiá a pod.), v odborných inštitúciách zameraných na správu kultúrneho dedičstva a v odboroch, ktoré vyžadujú vzdelanie humanitného typu. Absolvent má tiež možnosť pokračovať v  doktorandskom štúdiu so zameraním na históriu, a to ako na UMB, tak na iných slovenských univerzitách, prípadne partnerských pracoviskách v zahraničí.

Vymedzenie profilu absolventa

Absolvent jednoodborového magisterského štúdia študijného programu stredoeurópske historické štúdiá získa znalosti kultúrneho a historického dedičstva strednej Európy (s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky) v špecifickej regionálnej interpretácii. V prípade študentov slovenského ŠP, ktorý bude realizovať naše banskobystrické pracovisko, je dôraz kladený všeobecne na stredoeurópsky historický kontext, dejiny českého a poľského priestoru a vzájomné historické prieniky vybraných krajín stredoeurópskeho priestoru. Keďže predkladaný študijný program je určený pre slovenských študentov, ktorí absolvovali riadne bakalárske štúdium histórie, bolo by zbytočné s nimi opakovať už na bakalárskom stupni prebrané slovenské dejiny. Vychádzame z predpokladu, že kurzy slovenských dejín do roku 1918 boli na bakalárskom stupni realizované v uhorskom historickom kontexte a kurzy zo slovenských dejín po roku 1918 akcentovali aj reálie historického vývoja v Maďarsku. Súčasťou zámerov všetkých 3 partnerských pracovísk je organizovanie (každoročne) praktických (monotematických) letných škôl, na ktoré budú prizývaní maďarskí historici z vysokoškolských pracovísk, s ktorými dlhodobo kooperuje naša katedra histórie (napr. Dániel Bagi - Pécs, Guitman Barnabás - Piliscsaba, Maxim Mordovin - Budapest, László Szarka - Budapest, Arpád Tóth - Miskolc, József Pap – Eger, Sándor László Tóth - Szeged). V budúcom roku (2018) by sme personálnu maticu zahraničných spolupracovníkov radi rozšírili aj o kolegov z Katedry histórie Katolíckej univerzity v Budapešti a Piliscsabe (Maďarsko)

Absolvent získa vedomosti a zručnosti v oblasti vedeckej práce (schopnosť komparatívneho pohľadu na dejinné fenomény, predovšetkým v stredoeurópskej perspektíve), ale tiež v prípadnej inej profesijnej kariére (pozri nižšie). Komparatívne vzdelávanie histórie stredoeurópskeho regiónu umožní absolventom prekonať limity nacionálneho výkladu dejín, čím prehĺbi zodpovednosť za zachovanie kultúrneho dedičstva vlastného regiónu, krajiny i Európy. Takto nadobudnuté znalosti umožnia absolventom získať kvalifikáciu vo všetkých pracovných oblastiach, ktoré berú do úvahy stredoeurópsku tematiku (zvlášť v spoločenskovednej sfére). Štúdium tak reaguje na stále rastúci dopyt po štúdiu podobného typu, ktoré by pripravilo ľudí schopných získať prácu v každom zo zúčastnených štátov a vnímajúce vzájomnú civilizačnú spojitosť týchto krajín.

Uplatnenie absolventov na pracovnom trhu

Absolvent študijného programu získava kvalitnú orientáciu v odbore história a vo vybranom špecializačnom zameraní. Preukáže dostatočný rozhľad pri  riešení teoretických problémov odboru a aplikáciu jeho metodológie v širšej sociálnej praxi. Uplatnenie môže nájsť v širokom spektre odborov, ktoré súvisia s historickou problematikou (vedecké inštitúcie, archívy, múzeá, štátna a verejná správa, médiá a pod.), alebo aj mimo nej (inštitúcie kultúrnej a hospodárskej spolupráce krajín strednej Európy a pod.).

Typológia inštitúcií, kde môže uplatniť ukončené vzdelanie:

-          odborný pracovník univerzít, vedecký pracovník, odborný pracovník v múzeách, pamätníkoch a galériách, vydavateľstvách, knižniciach, príp. ako kurátor;

-          odborný pracovník v medzinárodných organizáciách rozvíjajúcich kultúrnu a hospodársku spoluprácu medzi krajinami strednej Európy;

-          poradca, konzultant v oblasti štátnych, verejných a regionálnych inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou kultúrneho dedičstva a pod.;

-          pracovník neziskových občianskych združení zaoberajúcich sa zachovávaním historickej pamäti a kultúrneho dedičstva.

 


Aktivity v rámci projektu Internacionalizácia štúdia:

 

Traja univerzitní partneri (Inštitút histórie v Katoviciach a katedry histórie v Banskej Bystrici a v Ostrave), participujúci na spoločnom medzinárodnom študijnom programe "Stredoeurópske historické štúdiá započali sériu spoločných doktorandských konferencií. V dňoch 8. - 9. júna zorganizovali na pôde Inštitútu histórie v Katoviciach v Poľsku medzinárodnú doktorandskú konferenciu na tému peňazí v dejinách.

Slovenskú stranu na nej reprezentovali dvaja doktorandi z našej katedry (Mgr. Marek Oravec, Mgr. Lukáš Volentier) a jeden z Historického ústavu SAV v Bratislave (Mgr. Matej Harvát). Za slovenskú stranu bol gestorom podujatia vedúci našej katedry PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. 

 

Katowice - doktorandská konferencia - slovenskí účastníci